Skip to main content

Informații

Asociația de Proprietari R24
CUI 39535590
Str. Ștefan Octavian Iosif 3/D bloc R24 Sc. B, Oradea-Bihor, Cod Poștal: 410230
Cont curent: RO46INGB0000999908253716
Banca: ING Bank


Președinte: Alex Major
Tel: +40 748241110
Email: presedinte@r24.ro

Administrator: Marius Mladin
Tel: +40 742257412
Email: contact@imonova.ro
www.imonova.ro

Membri comitet executiv
Cătălin Bulzan, Bogdan Urs, Florin Popa și Horea Bichiș

Asociația de Proprietari R24

Asociația de Proprietari R24
CUI 39535590
Str. Ștefan Octavian Iosif 3/D bloc R24 Sc. B,
Oradea-Bihor, Cod Poștal: 410230
Cont curent: RO46INGB0000999908253716
Banca: ING Bank

Președinte

Alex Major
Tel: +40 748241110
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Administrator

Marius Mladin
Tel: +40 742257412
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.imonova.ro

Membri comitet executiv

Cătălin Bulzan, Florin Popa, Horea Bichiș și Bogdan Urs
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Regulamentul condominiului

 

CAP. I

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1

(1)        Prezentul regulament de condominiu, denumit în continuare regulament, reprezintă documentul de ordine interioară al asociaţiei de proprietari  Asociația de Proprietari R24, cu sediul în Str. Stefan Octavian Iosif nr. 3/D bloc R24 Sc. B, Oradea, denumită în continuare asociaţie de proprietari, care conţine totalitatea instrucţiunilor, normelor, regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna funcţionare a condominiului.

(2)        În aplicarea prezentului regulament, organele asociaţiei de proprietari şi proprietarii din condominiu vor ţine cont de următoarele principii:

  1. a) principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii, în condiţiile legii, indiferent de statutul social;
  2. b) principiul tratamentului egal, al egalităţii între proprietari şi al excluderii oricăror privilegii sau discriminări;
  3. c) principiul colaborării pentru apărarea drepturilor şi a intereselor comune ce derivă din dreptul de proprietate comună indiviză;
  4. d) principiul asumării şi respectării hotărârilor şi deciziilor luate în cadrul organelor asociaţiei de proprietari cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, indiferent de opinia personală sau de modul în care au votat;
  5. e) principiul transparenţei totale în ceea ce priveşte acţiunile sau inacţiunile care pot afecta dreptul de proprietate comună indiviză sau condominiul;
  6. f) principiul adoptării unei atitudini decente, corecte şi civilizate în toate raporturile din cadrul asociaţiei de proprietari şi din cadrul condominiului;
  7. g) principiul respectului reciproc în interacţiunea dintre proprietarii din condominiu.

ART. 2

(1)        Prezentul regulament conţine regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre proprietari.

(2)        Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

(3)        Dispoziţiile prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi nu derogă de la acestea.

ART. 3

Prezentul regulament al condominiului a fost iniţiat de Roșian Mihai Williams – președinte asociație de proprietari, a fost dezbătut şi adoptat în adunarea generală a asociaţiei de proprietari din data de .............^4, cu acordul majorităţii proprietarilor din condominiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018, şi va fi adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier și a paginii web a asociaței de proprietari www.r24.ro  în termen de 7 zile de la adoptare.

ART. 4

Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi cartea tehnică a construcţiei.

ART. 5

(1)        Toţi proprietarii, precum şi chiriaşii din condominiu, persoanele care locuiesc, persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată sau persoanele aflate în tranzit în condominiu sunt obligate să respecte prezentul regulament.

(2)        Responsabilitatea informării chiriaşilor şi a persoanelor care tranzitează condominiul referitor la prevederile regulamentului condominiului aparţine proprietarului.

 

CAP. II

FOLOSINŢA PĂRŢILOR COMUNE ALE CONDOMINIULUI

ART. 6

Fiecare proprietar/locatar poate folosi, în condiţiile legii şi acordului de asociere, atât spaţiul care constituie bunul principal, cât şi părţile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari şi fără a schimba destinaţia clădirii.

ART. 7

Fiecare proprietar/locatar poate exercita folosinţa bunurilor comune, cu condiţia să respecte destinaţia acestuia şi să permită exercitarea folosinţei de către ceilalţi proprietari în condiţii normale.

ART. 8

(1)        Proprietarii din condominiu au obligaţia de a menţine şi întreţine curăţenia proprietăţii comune, să protejeze şi să menţină aspectul şi integritatea clădirii.

(2)        Proprietarii din condominiu sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de autoritatea administraţiei publice locale pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii, precum şi regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuinţa proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunităţii.

(3)        Locatarii detinatori de animale de companie, care vor efectua plimbari cu animalele in perimetrul blocului si a spatiilor comune, vor fi dotati obligatoriu cu ustensile de dezinfectie si pentru stransul dejectiilor (punga, faras, maturica) si vor curata obligatoriu dejectiile propriilor animale. Orice gunoi produs de animalele de casa pe spatiile comune va fi curatat de proprietarul respectivului animal.

(4)        Gunoiul menajer se va arunca de catre locatari in spatiile special amenajate.  De asemenea, este obligatoriu separarea PET-urilor de plastic, hartiei si cartoanelor, dozelor de aluminiu de gunoiul menajer si aruncarea acestora in recipiente separate, tomberoanele pentru fracția uscată.

ART. 9

(1)        Proprietarul este obligat să asigure întreţinerea spaţiului care constituie bunul principal, astfel încât clădirea să se păstreze în stare bună.

(2)        În cazul părţilor comune atribuite proprietarilor în folosinţă exclusivă, potrivit art. 43 din Legea nr. 196/2018, aceştia au obligaţia de a menţine şi întreţine curăţenia proprietăţii comune aflate în folosinţă exclusivă pe cheltuială proprie, fără realizarea de modificări constructive sau utilizarea în alte scopuri a acesteia.

ART. 10

Instalaţiile comune se utilizează numai conform destinaţiei acestora. Instalaţiile şi bunurile comune care necesită, conform legislaţiei în vigoare, verificări periodice nu pot fi utilizate fără efectuarea reviziilor sau fără obţinerea avizelor de funcţionare.

ART. 11

(1)        Este interzisă depozitarea oricăror obiecte pe proprietatea comună.

(2)        Este interzisă abandonarea oricăror obiecte pe proprietatea comună.

(3)        Este interzisă utilizarea cărucioarelor de la  Kaufland în incinta spațiilor comune.

(4)        Este interzisa organizarea de petreceri in aer liber sau in cadrul spatiilor comune. Proprietarii nu vor desfasura in spatiile comune nici o activitate generatoare de poluare fonica, poluare prin emisii de noxe sau poluare de orice alta natura, care ar putea conduce la deteriorarea acestor spatii sau la tulburarea linistii celorlalti proprietari.

ART. 12

(1)        Este interzisă blocarea sau obturarea căilor de acces în condominiu sau în proprietăţile individuale.

(2)        In cazul in care, autoturismele parcate neregulamentar in incinta Cartierului ARED, bloc R24, nu parasesc parcarea, intr-un interval de 30 de minute, conducerea asociatiilor de proprietari, prin prezentul regulament va solicita politiei locale  ridicarea acestor autoturisme parcate neregulamentar.

(3)        Toate autoturismele care intra in Cartierul Ared au obligatia de a circula cu o viteza maxima de 5km/h.

(4)        Parcarea autoturismelor in cartierul Ared bloc R24  se va face, doar pe baza de card de acces cu obligatia de a avea loc de parcare. Persoanele care detin un singur loc de parcare, detin un singur card de acces si nu pot intra decat cu un singur autoturism.

ART. 13

Proprietarii din condominiu pot efectua, în cadrul proprietăţii individuale, lucrări de modificare şi modernizare a proprietăţii, cu condiţia ca acestea să nu contravină reglementărilor legale în vigoare, esteticii exterioare a imobilului/condominiu, proiectului iniţial al imobilului, instalaţiilor sanitare ale condominiului, să nu deterioreze sau să afecteze proprietăţile individuale sau pe cele comune şi să nu încalce drepturile de folosinţă ale celorlalţi proprietari, conform proiectului clădirii. Cu exceptia lucrarilor urgente fara de care apartamentul sau imobilul ar putea suferi pagube importante, lucrarile de amenajare si intretinere se vor efectua in afara orelor de odihna care sunt de luni pana duminica intre orele 13:00 – 14:00 si 22:00-08:00. Incalcarea acestei reguli atrage sanctiuni contraventionale conform Legii 61/1991 precum si plata de daune catre proprietarii carora aceste activitati le-au produs prejudicii.

ART. 14

Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii, în condiţiile legii.

 

CAP. III

NORME DE CONDUITĂ ŞI BUNĂ VECINĂTATE DINTRE PROPRIETARI

ART. 15

Drepturile proprietarilor din condominiu nu pot fi lezate de nicio acţiune sau inacţiune a celorlalţi proprietari din condominiu, de chiriaşi, persoanele care locuiesc, persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată sau persoanele aflate în tranzit în condominiu.

ART. 16

(1)        Niciun proprietar nu poate, prin orice acţiune sau inacţiune, aduce atingere dreptului celorlalţi proprietari din condominiu de acces la serviciile de utilităţi publice.

(2)        Proprietarii apartamentelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deconectaţi de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al clădirii au obligaţia să îşi asigure o altă sursă de încălzire.

ART. 17

Este interzisă restricţionarea accesului pe părţile comune a proprietarilor din condominiu, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 18

(1)        Este interzisă introducerea şi/sau depozitarea în cadrul condominiului a oricăror substanţe periculoase sau a substanţelor poluante, a deşeurilor, precum şi a oricăror materiale şi/sau bunuri care, prin natura lor sau printr-o greşită întrebuinţare, pot conduce la apariţia unor situaţii periculoase, punând astfel în pericol viaţa şi siguranţa proprietarilor/locatarilor sau integritatea clădirii.

(2)        Este interzisă depozitarea sau deversarea deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, conform legislaţiei în vigoare.

(3)        Se interzice fumatul în toate spațiile comune închise și aruncarea mucurilor de țigară peste balustrada de la balcon.

ART. 19

(1)        Este interzisă tulburarea, fără drept, a liniştii proprietarilor/lo

catarilor din condominiu prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

(2)        Este interzisă tulburarea liniştii proprietarilor/locatarilor din condominiu între orele 22:00-08:00, 13:00-14:00, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare.

(3)        Eliberarea adeverinței, cu acordul Asociației de Proprietari privind desfășurarea activității firmei, în imobilul nostru, se face numai după ce reprezentanții acesteia au achitat contravaloarea fondului de rulment și celelalte contribuții pentru fondurile și resursele financiare necesare, în vigoare data respectivă;

ART. 20

Proprietarii/Locatarii care deţin animale de companie au obligaţia să respecte prevederile legale pentru deţinerea acestora, precum şi obligaţia de a nu tulbura liniştea locatarilor, de a menţine curăţenia pe spaţiile comune, precum şi de a lua toate măsurile necesare pentru a nu aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari.

CAP. IV

DISPOZIŢII FINALE

ART. 21

În cazul nerespectării regulamentului condominiului de către unul dintre proprietari sau chiriaşi, ceilalţi proprietari pot sesiza preşedintele şi/sau comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, cu privire la aceste nereguli.

ART. 22

În baza prezentului regulament nu sunt stabilite sau aplicate sancţiuni de către organele asociaţiei de proprietari, iar încălcarea prevederilor prezentului regulament nu constituie contravenţie^8.

ART. 23

Prezentul regulament se poate modifica/completa cu acordul majorităţii proprietarilor din condominiu şi va fi adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptarea modificărilor/completărilor.

 

ART. 24

Prezentul regulament este adus la cunoştinţă tuturor proprietarilor din condominiu, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme al acestuia, în termen de 7 zile de la adoptare.

 

ART. 25

Prezentul regulament intră în vigoare în termen de .....^9 zile de la adoptare, dar nu mai devreme de îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 24.

 

COMITETUL EXECUTIV

Preşedintele asociaţiei de proprietari:

Nume şi prenume:

  1. Williams Mihai Roșian

Semnătura:

.........................

Membrii comitetului executiv al asociaţiei de proprietari: Nume şi prenume:

  1. Palko Rozalia Semnătură ........................
  2. Cozma Angela Semnătura: .........................

BLOC 10 ARED

Bloc 10 ARED
Oradea, Str. Tudor Vladimirescu 89 Parterul blocului R18
Telefon: +4 0720 000 786
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

IMONOVA

IMONOVA
Orar: Luni - Vineri 08:00 - 16:00
Telefon: 0359 199 199
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NRGO - Web Design Oradea

IMONOVA
Orar: Luni - Vineri 09:00 - 17:00
Telefon: 0741 947 670
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.